Att vara kyrka

Att vara kyrka

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Processutbildningen Att vara kyrka är en utveckling av Att leda ideella. Den riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare som tillsammans ingår i en arbetsgrupp för det lokala utvecklingsarbetet.

Under utbildningen ges möjlighet att bearbeta frågor om det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella. Under utbildningen varvas arbete hemma i församlingen med träffar på Vadstena folkhögskola.

Församlingens ledning ska vara införstådd med utbildningens syfte och förväntas delta ett dygn i samband med den andra träffen på Vadstena folkhögskola. En utvecklingsplan för det ideella arbetet i församlingen kommer att arbetas fram för dem som inte har någon, eller bearbetas för dem som redan har en sådan.

Det är viktigt att församlingen låter flera, minst två, deltaga i utbildningen.

För en långsiktigt hållbar utveckling i församlingen arbetar vi med en tydlig kontextuell anknytning också genom att erbjuda församlingsförlagda kursmoment och att så många som möjligt efterhand har deltagit i utbildning och insatser på hemmaplan.

Anmälan är stängd!

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Att vara kyrka

Kursträffar 2022Processutbildningen innehåller följande moment

1. Det ideella engagemangets betydelse - för kyrkan, individen och samhället

Syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla identitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

2. Förankring av idealitetens Varför, samt stödstrukturer för delaktighet

Syftar till att ge redskap för det praktiska arbetet på hemmaplan. Stödstrukturer innebär bland annat att skapa en samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosyn och församlingssyn blir centrala pusselbitar. Församlingsledningen, deltar i ett dygn vid detta moment.

3. Medarbetarskap- om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

Syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet och i det egna arbetslaget.

4. Utvecklingsplanen – från nuläge till önskat läge

Syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan för det ideella arbetet. Utvecklingsplanen kommer senare att presenteras hemma i församlingen.

Frågor att besvara i samband med ansökan

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi att du som kyrkoherde/arbetsledare i församlingen kort formulerar dig kring följande frågor:

  1. Beskriv nuläget och berätta om er vision kring arbetet med idealitet i församlingen.

  2. Vi är nyfikna på varför församlingen vill skicka en medarbetare till kursen och vilken roll/mandat deltagaren har för att arbeta med utvecklingsarbetet kring idealitet i församlingen.

  3. Finns det styrdokument eller inriktningsbeslut kring idealitet i församlingen. Om ja, beskriv kortfattat innehållet i dessa.


För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi att du som söker kort formulerar dig kring följande frågor:

  1. Varför vill du gå kursen?

  2. Vad hoppas du kursen ska ge dig i ditt arbete med idealitet i församlingen?

Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Växjö stift och Sensus.

Deltagarna betalar för kost och logi.

Kostnad 12 500 kr för enkelrum och 7 300 kr för den som inte bor.

OBS! För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan

och fått bejakat att gå kursen är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.


Avbokningsregler

  • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

  • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

  • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

  • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Kursledning

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

Helen Kemi, Linköpings stift

Christina Evertsson, Växjö stift

Lena Åkesson, Sensus studieförbund, Linköping

Niklas Zhou Börjesson, Sensus studieförbund, Linköping

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Telefon: 070-635 24 67

janolof.nordstrom@sensus.se