Studerandeinformation

Senast uppdaterad 2023-08-05

ADRESS, ADRESSÄNDRING & POST

Skolans adress: Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 VADSTENA

Ändrar du adress så kom ihåg att uppdatera dina adressuppgifter i SchoolSoft.

Post till dig som deltagare ska adresseras enligt exempel nedan:

Förnamn Efternamn

Kurs/Linje

Vadstena folkhögskola

Lasarettsgatan 9

592 30 VADSTENA

Post eller mindre paket som kommer till dig läggs i linjens fack utanför expeditionen. Posten kan hämtas från kl. 13.00. Större paket kan hämtas i receptionen.
Post till pedagoger och andra medarbetare kan läggas respektive pedagogs postfack som finns utanför expeditionen.

ALLERGIER

Använd inte starka parfymer, sköljmedel o dyl. när du vistas i skolans lokaler. Nötter är inte tillåtna i allmänna lokaler. Husdjur får inte vistas i skolans lokaler eller på skolans område. Om du har födoämnesallergi är det mycket viktigt att du meddelar köket. Det är lika viktigt att du meddelar frånvaro enstaka dagar vid sjukdom etc. om du har födoämnesallergi så att köket inte lagar specialkost till dig utan att du är där. Kontakta köket på telefon 0143-157 10 eller via e-post restaurang@vadstenafolkhogskola.se.

ARBETSMILJÖGRUPP

I gruppen ingår två skyddsombud från medarbetare, två deltagarskyddsombud, rektor samt ekonomiansvarig.  Till arbetsmiljögruppen vänder du dig till vid frågor som rör folkhögskolans arbetsmiljö. Kontakta arbetsmiljögruppen via E-post 

BRANDSKYDD

I skolhusen och internatbyggnaderna finns utrymningsplaner uppsatta som visar vilka utrymningsvägar som skall användas vid brand samt var brandsläckare och brandalarmsknappar finns. Utrymningsplanen anger även var återsamlingsplats finns.

Du är skyldig att ta del av de utrymningsplaner som finns när du påbörjar dina studier vid Vadstena folkhögskola. 

I  NÖDSITUATION:

Om larmet går måste lokalerna utrymmas så snart som möjligt, och du ska bege dig till någon av återsamlingsplatserna som finns angivna på utrymningsplanerna. Där ska du stanna tills Räddningstjänst eller annan medarbetare meddelar att faran är över. 

Larmet i Internaten, matsalsbyggnaden, Empirevillan och Tornhuset är direktkopplat till SOS. Går larmet i Trefaldighetsgården måste du ringa 112 och larma. Vid larm i Trefaldighetsgården ska Lastköpingsgatan 5  anges till SOS.

Du skall alltid följa direkt anvisningar av Räddningstjänstskolans medarbetare i nödsituation. Brandskyddsansvarig finns inom vår Fastighetsgrupp. För frågor om brandskyddet kontaktas i första hand din kursledare.

CSN

När du börjar hos oss får du ta del av en mapp med dokument, bland de dokument du fick behålla finns det tydlig information kring CSN och vad som är viktigt att tänka på. 

Du kan också läsa igenom sidan Studerandeekonomi på vår hemsida, där hittar du många svar på frågor som rör din ekonomi som deltagare. Läs mer här. 

Har du andra frågor kring CSN och folkhögskolan kontakta expeditionen för att få hjälp. Du hittar även mycket information på CSN:s hemsida.

DELTAGARRÅD

Deltagarrådet består av representanter från olika linjer. Deltagarrådet har till uppgift att ta tillvara deltagarnas frågor på skolan. Deltagarrådet är också drivande i skolans utveckling.

DELTAGARHÄLSOTEAM (DHT)

På skolan finns ett deltagarhälsoteam. Dit kan du vända dig med frågor om till exempel om du  behöver ha kontakt med kurator eller specialpedagog  men även vid frågor om kost och hälsa. Teamet nås via mail.

DIGITALA PLATTFORMAR


MICROSOFT365 OCH TEAMS

Används för undervisning där information från din pedagog, arbetsuppgifter och veckobrev kan hämtas.


SCHOOLSOFT

Vi använder oss av Schoolsoft som administrativt system på skolan. Du får en inloggning till Schoolsoft och instruktioner om hur du ska använda Schoolsoft av din pedagog. Där anmäler du din frånvaro och kan läsa schemat. 

EKONOMI

Fakturorna kommer en gång i månaden. Vänd dig till skolans ekonomiavdelning med frågor om studerandeekonomi och dina fakturor. Har du svårt med att betala dina räkningar så ta alltid kontakt med dem. Kontakt e-post: ekonomi@vadstenafolkhogskola.se Telefon: 0143-15708.

AVDRAG VID FRÅNVARO

Planerad frånvaro, som beviljats av kursledare eller rektor, kan utgöra grund för avdrag om följande förutsättningarna uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.


Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg.


Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande: Telefon 0143-15710 eller e-post till restaurang@vadstenafolkhogskola.se.

EXPEDITIONEN

Expeditionen ligger en trappa upp i Tornhuset. 

Expeditionen är öppen måndag – torsdag kl. 08.00– 15.00.
Lunchstängt kl. 11.30 – 12.15. 

Ärenden till expeditionen kan mailas till: info@vadstenafolkhogskola.se

FASTIGHETSGRUPP

Fastighetsgruppen städar och vårdar våra lokaler och utemiljön. 

Är det något som är trasigt eller problem i lokalerna maila till fastighetsgruppen så åtgärdas det så fort som möjligt.

FRÅNVARO

Om du har högre frånvaro än 20%, oavsett anledning, riskerar du att bli avskild från dina studier. En intern konsekvenstrappa finns.
Vid frågor kring denna kontaktar du din kursledare.

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan skoldagen börjar. Anmälan görs via Schoolsoft. 

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du är sjuk.


Om du har CSN ska du sjukanmäla dig  dit också. Helst på din första sjukdag.

Mer information om sjukanmälan till CSN hittar du här.


Anmälan ska också göras till Försäkringskassan via deras hemsida eller på telefon 0771-52 45. Anmälan till Försäkringskassan gäller i första hand dig som har CSN.

VAB

Om du vårdar sjukt barn och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan skoldagen börjar. Anmälan görs via Schoolsoft.
Vid vård av barn ska det också anmälas till CSN. Frånvaro måste också anmälas till köket om du har specialkost.  E-post till köket: restaurang@vadstenafolkhogskola.se

FRISKANMÄLAN

Har du varit sjuk eller vårdat sjukt barn ska du också anmäla dig som frisk/återkommen. I SchoolSoft blir du friskanmäld i och med att du inte registrerar någon mer frånvaro.
Har du specialkost kontaktar du köket och talar om att du är tillbaka. E-post till köket: restaurang@vadstenafolkhogskola.se

LEDIGHETSANSÖKAN

Behöver du ha ledigt från skolan mer än enstaka lektioner ska du maila en ledighetsansökan till kursansvarig minst en vecka före ledigheten. Ledighet i mer än en vecka beviljas i samråd mellan kursledare och rektor. När du får ledigheten beviljad så behöver du komma ihåg att meddela köket att du ska vara borta om du har specialkost. E-post till köket: restaurang@vadstenafolkhogskola.se

FÖRSÄKRING

Som deltagare är du försäkrad, under skoltid och på väg till och från skolan.  Ta kontakt med ekonomiavdelningen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor. Du som bor på internatet behöver en egen hemförsäkring.

HUSDJUR

Det är inte tillåtet med husdjur i skolans lokaler. Det enda undantaget gäller ledarhund.

INTERNAT

Skolans deltagare bor i sektionerna A-D. Ansvarig för internatet är medarbetarna i receptionen. Har du några frågor som rör ditt boende på internatet kontaktar du receptionen. Du som bor på internatet får särskild information om vad som gäller där när du flyttar in. Du som bor på internatet behöver en egen hemförsäkring.

Är det något som är trasigt eller problem på internatet  maila till fastighetsgruppen så åtgärdas det så fort som möjligt.

INTYG

Intyg om att du är deltagare på Vadstena folkhögskola går att få på expeditionen. 

Efter avslutad kurs utfärdas intyg på att man deltagit i kursen och vad den innehållit. Deltagare på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som avser samtliga ämnen och gäller undervisningen i sin helhet.  Har du frågor om intyg kontaktar du din kursledare.

IT & WiFi

Trådlöst WiFi finns på hela skolan och internaten. Inlogg och lösenord finns anslaget på internat och i våra lokaler. Observera att du behöver logga ut från skolans wifi och logga in på internatets wifi när du som boende på skolan inte ägnar dig åt skolarbete. Som användare av skolans nätverk har du en skyldighet att följa skolans IT-policy. Kontakta IKT med frågor om våra skrivare, datorer, IT-säkerhet, lagring, internet etc.

JOUR

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns medarbetare på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 073–419 31 13. Du kommer då till Avarn, Linköping. Uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala vakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla vakten får du betala 925 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

Vid nödsituation ring alltid 112.

KOPIERING

I den terminsavgift du betalar varje termin ingår kopiering. Kopiatorn hittar du på plan två i Tornhuset.

Privat kopiering för det som inte är skolmaterial är inte tillåten.

KURATOR

Skolans kurator finns till för dig som behöver samtal med någon. Hon heter Josephine Carlsson och nås på telefon 076-0211837. Du kan också kontakta Josephine via e-post. Hon kan även kontaktas via DHT.

LOKALER


ARKEN

Detta är skolans aula som ligger en trappa upp från reception och restaurang.


CHARLOTTENBORGS CENTRUM, MOTALA 

Folkhögskolan har lokaler i Charlottenborgs centrum i Motala. Där har Fokus svenska språket och Aktiv senior grupp Parallellen sin undervisning.


RECEPTION

Receptionen finns i entrén till matsalen. Dit vänder du dig med frågor om lokalerna och internatet.


SMEDJAN

Vid lokstallarna nere vid slottet har Hantverk sin smideslokal.


TREFALDIGHETSGÅRDEN

Hantverkslinjen, Kulturvårdarlinjen och Textillinjen har sina undervisningslokaler i Trefaldighetsgården. Distanskurserna har även sina närträffar där.  Där finns även lärarrum för de pedagoger och kursledaren för dessa linjer. Lektionssalarna i Trefaldighetsgården heter Märta Måås, Abbedissan, Nunnan, Ellen Key, Verner, Slabbet samt Textil och Hantverkslokaler.


TORNHUSET

Allmän kurs, Assistentlinjen och Kriminalvårdarlinjen samt Aktiv senior har sina undervisningslokaler i Tornhuset. Där finns även expeditionen en trappa upp där du finner rektor, skoladministratör, IKT-ansvarig, kurator, kommunikatör, ekonomiansvarig och lärarrum för pedagoger och kursledare över dessa linjer.  Lektionssalarna i Tornhuset heter Vätternsalen, Vadstenasalen, Boken och Parksalen.

LÅSTAGG

Till låstaggen får du en personlig kod. Taggen ska uppdateras med koden var 7:e dag på stolpen vid entrén till matsalsbyggnaden. Tappar du din tagg måste det genast anmälas till receptionen. Förlorad tagg ska ersättas med 200 kr. Om du som bor på internatet och vill att någon annan ska kunna låsa upp ditt rum, kan dennes tagg laddas med behörighet till ditt rum. Du kan få hjälp med din tagg i receptionen.

MATOBLIGATORIUM, MÅLTIDER & SPECIALKOST

Vadstena folkhögskola har ett matobligatorium vilket innebär att alla deltagare äter lunch i restaurangen.  Detta är en viktig del i skolans gemenskap och inkludering. Lunchen serveras kl. 11.30 – 12.15. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ till lunch.  Du betalar endast mat för de dagar då köket är öppet (ej lov, hemstudiedagar etc). För detta är priset du betalar redan justerat. Har du specialkost så måste du själv anmäla detta till husmor. Till husmor vänder du dig för att anmäla om du har specialkost och med andra frågor om kosten. Frånvaro måste också anmälas till husmor om du har specialkost.   

Det är viktigt att du meddelar specialkost till köket då de lagar den maten speciellt för dig, det är lika viktogt att du meddelar frånvaro enstaka dagar vid sjukdom etc. utan att du är där. Kontakta köket på telefon 0143-157 10 eller via e-post restaurang@vadstenafolkhogskola.se

POLICY & VIKTIGA REGLER


ALKOHOL OCH DROGER

Vi vill erbjuda en drogfri miljö och därför är all användning av alkohol, droger och liknande substanser förbjudet på internatet och i skolans verksamhet. 


RÖKNING

Rökning är absolut förbjudet i skolans lokaler och på internatet. Rökning sker på skolans område endast på anvisad plats. På övriga platser råder rökförbud.

ALLERGIER
För att visa hänsyn till de som har allergier använd inte starka parfymer, sköljmedel eller dylikt. Nötter och husdjur (frånsett ledarhund) är inte tillåtna i folkhögskolans lokaler.


DATAPOLICY

Du ansvarar för att du följer skolans Datapolicy, där framgår vad som gäller vid användande av till exempel Vadstena folkhögskolas nätverk (Wi-Fi).


LIKABEHANDLINGSPLAN

Du ansvarar för att du följer den Likabehandlingsplan som gäller på Vadstena folkhögskola.


PERSONUPPGIFTSPOLICY

När du är inskriven på skolan som deltagare behandlar vi dina personuppgifter. 


När du börjar får du ta del av skolans regler och policys i din välkomstfolder. Vid frågor om policys, skolans regler och personuppgiftsbehandling kontaktas  expeditionen.

REKTOR & STYRELSE

Carina Boman heter vår rektor på Vadstena folkhögskola. Kontaktuppgifter till rektor hittar du här.

Skolans styrelse har ansvar för driften av skolan och förvaltningen av dess tillgångar. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger på ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut. Rektor är ledamot i styrelsen. Här kan du läsa mer om styrelsen och se vilka som sitter i styrelsen.

STUDIEDAGAR & LOV

Under läsåret har vi höstlov, jullov, sportlov och påsklov samt enstaka studiedagar. När det är studiedag är det ingen undervisning men du som deltagare har skoluppgifter att arbeta med. Det serveras heller inte någon mat i matsalen under dessa dagar. Avdrag för dessa dagar är redan reglerat på beloppet på din faktura för dig som har måltidsobligatorium och studerar i Vadstena.

STUDERANDERÄTT

Här regleras de studerandes rättigheter som studerande vid folkhögskola i allmänhet och lokalt vid Vadstena folkhögskola. På folkbildningsrådets hemsida kan du läsa mer om den studerandes rättigheter vid folkhögskola. Läs mer på folkbildningsrådets hemsida genom att klicka här.

STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING (SYV)

Vi har en studie- och yrkesvägledare hos oss. Denne kan hjälpa dig med studeranderättsliga ärenden och vägledning kring fortsatta studier och arbete. Det är bra att kontakta SYV kring alla frågor som handlar om studie- och yrkesvägledning. För att komma i kontakt med SYV maila kursledaren.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Marie Fallström, Skoladministratör

Växel: 0143-157 00

marie.fallstrom@vadstenafolkhogskola.se