Studerandeekonomi

Studerandeekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du betala för kost och eventuell logi samt vissa andra kringkostnader såsom terminsavgift och förbrukningsmaterial. Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Lärande sker hela tiden och alla människor är på så vis med och bidrar till det. Det är en viktig del i folkbildningen! Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Vi satsar väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö som är lagad från grunden och av så mycket närodlade och svenska råvaror som möjligt.

Internatstuderande (deltagare som bor på skolan)

Skolan erbjuder enkelrum med egen dusch/wc samt måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag). Du betalar för mat under de veckor som din kurs läses på skolan, alltså inte under lov. Inga avdrag görs på räkningen för enstaka studiedagar när köket inte är öppet. Hyreskostnad för rummet betalar du för hela läsåret med undantag för jul- och sommarlov (på sommarlovet har du ej tillgång till rummet).


Snittpriset är 825 kr/vecka för mat och 621 kr/vecka för boende.

Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer. Se nedan.

Dessutom tillkommer en terminsavgift på 600 kr för skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service m.m.

Du ansvarar själv för att ordna med hemförsäkring.

Externatstuderande (deltagare som inte bor på skolan)

Snittpriset är 485 kr/vecka för måltider (lunch samt för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan). Inga avdrag görs på räkningen för enstaka studiedagar när köket inte är öppet.

Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer. Se nedan.

Dessutom tillkommer en terminsavgift på 600 kr för skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service m.m.

Kostnad för förbrukningsmaterial

För en mer detaljerad beskrivning, ta kontakt med respektive linjeledare

  • Allmän kurs i Vadstena, 1100 kr / termin

  • Assistentlinjen, 1000kr / termin

  • Hantverkslinjen, ca 2000 kr / termin

  • Kriminalvårdarlinjen, 800 kr / termin

  • Kulturvårdarlinjen, 2500 kr / termin

  • Textillinjen, ca 3000 kr / termin

CSN & studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder. Har du fyllt 20 år kan du söka studiemedel och om du är under 20 år kan du få studiehjälp. CSN gör skillnad på studier på folkhögskola och studier på högskola. Se gärna filmen längst ner på sidan! Utbetalningsdatum från CSN hittar du på deras hemsida via denna länk.

Du som är under 20 år – studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna under studietiden. Däremot får man inget studielån. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.

Du som fyllt 20 år – studiemedel

Fr o m hösten det år man fyller 20 år kan man få studiemedel dvs. studielån och studiebidrag. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel men då sänks i gengäld lånedelen. Man kan få tilläggsbidrag om man har barn, tilläggslån om man har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Här kan du läsa mer om studiemedel.

Ansökan

Är du under 20 år behöver du inte ansöka om studiestöd. Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg söks hos CSN, blankett kommer från skolan. Studiemedel ska däremot sökas. Det gör du via CSN:s hemsida.

Betalning

Vi delar ut fyra fakturor per termin. Varje faktura består av en fjärdedel av terminens totala kostnad. Under enstaka hemstudiedagar, höst- sport- och påsklov betalar ni inget för mat då restaurangen håller stängt men däremot betalar ni för boendet även om ni bor kvar eller inte. Jullovet är helt avdraget, men vill du bo kvar under lovet är det tillåtet. Vi tror att det är bra för er med fyra fakturor per termin och att det är samma belopp på varje faktura för att minimera överraskningar och för att kunna hjälpa er med att planera er ekonomi och budget. Vi försöker anpassa det så att det sammanfaller med utbetalningar från CSN. Det är viktigt att du planerar din ekonomi under studietiden. Vi hjälper dig gärna med det!


Du anger fakturanummer eller kundnummer vid din betalning vilket står angivet på fakturan.

Saknar du eller har tappat bort din faktura kan du maila till ekonomi@vadstenafolkhogskola.se för att få en ny kopia.

Faktureringsplan Höstterminen

Faktura 1: Kommer ut v.36 och förfaller 3/10 Denna faktura är lite högre än de övriga p.g.a. att terminsavgiften, 600 kr, läggs på första fakturan.

Faktura 2: Kommer ut v.41 och förfaller 3/11

Faktura 3: Kommer ut v.45 och förfaller 3/12

Faktura 4: Kommer ut v.49 och förfaller 3/1 2022


Faktureringsplan Vårterminen

Faktura 1: Kommer ut v.4 och förfaller 28/2 Denna faktura är lite högre än de övriga p.g.a. att terminsavgiften, 600 kr, läggs på första fakturan.

Faktura 2: Kommer ut v.9 och förfaller 28/3

Faktura 3: Kommer ut v.13 och förfaller 28/4

Faktura 4: Kommer ut v.17 och förfaller 27/5

Faktura 5: Ev slutfaktura/kredit för reglering av A-conto Textillinjen och Guide: Kommer v.20 och förfaller 3/6


Mindre prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Obetalda fakturor

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. För stora skulder kan innebära att studierna måste avbrytas. Det kan också leda till att deltagaren inte blir antagen till nästa läsår. Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan också nekas att studera vidare nästa termin eller läsår. Vid avslutad termin sker en avstämning av deltagarnas skulder och eventuella fordringar skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om deltagaren har kvarvarande skulder erhålls inget studerandeintyg samt möjligheten till att påbörja nya termin fråntas. Intyg skickas så snart samtliga skulder är reglerade. Förutsättningar från fall till fall kan skilja och bedöms alltid individuellt.


Vadstena folkhögskola premierar samtal och dialog. Alla kan drabbas av oförutsedda händelser som drabbar vår ekonomi. Du är alltid välkommen att direkt informera oss på ekonomiavdelningen om eventuella hinder för betalning så kan vi tillsammans hitta en väg framåt.

Uppsägning av internatboende

Väljer du att flytta eller avsluta dina studier på eget initiativ åberopar Vadstena folkhögskola en uppsägningstid om 1 månad i samband med befintlig månads utgång. Vid ev uppsägning i förtid debiteras Hyrestagaren hel nästkommande månad och har rätt att bruka boendet till dess sista dag. Hyrestagaren är skyldig att flyttstäda samt lämna nyckel och ev. tagg till receptionen senast dagen för utflytt. Ett dokument för uppsägningen hämtas på skolas expedition och upprättats i två exemplar, ett original till skolans expedition samt kopia till hyrestagaren.

Då studier avslutas i samband med ordinarie höst- eller vårtermins avslutning gäller utflytt med omedelbar verkan på avslutningsdagen. Ingen uppsägning behövs.

Avdrag vid särskild frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.

Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg.

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se