Pedagogik i församlingenNy kurs startar under hösten 2020

Mer info publiceras under våren 2020

Med levande församlingar - lär vi för livet!

Välkommen till Pedagogik i församlingen, ett nytt program som riktar sig till alla med särskilt intresse för att fördjupa sin egen och församlingens förståelse för pedagogikens betydelse. De didaktiska frågorna; hur, vem, vad och varför leder oss att i församlingen fördjupa förståelsen för hur kyrkans vara hänger ihop med hur vi gestaltar evangeliet i vårt görande.

Pedagogik är inte knutet till en viss ålder eller ett särskilt verksamhetsområde. Lärande sker överallt, synligt och osynligt i församlingens vardag, tex under körövningen, när kyrkkaffet görs i ordning, i mötet inför dopet, ja vid alla olika mötesplatser. I detta program utvecklar vi därför våra kunskaper om vad pedagogik i församlingen kan vara och hur lärande går till. Vi lär oss att leda lärprocesser och arbetar fram vår gemensamma grund i en pedagogisk plattform, till stöd för den grundläggande uppgiften och handlingsplan för lärande och undervisning i församlingen. Programmet kan fungera som en kontinuerlig processutbildning som flera i församlingen under åren deltar i för att fortlöpande utveckla sina kunskaper i pedagogik och församlingens olika lärande mötesplatser.

Mål

  • att utveckla kunskap och förståelse för hur lärande går till och hur den lärprocesser kan se ut i just er församling.
  • att skapa en gemensam pedagogisk plattform som kopplas till den grundläggande uppgiften och församlingsinstruktionen.
  • att utvecklas som reflekterande praktiker och lära sig leda lärprocesser.

När?

2019: 10-12 september och 5-7 november

2020: 28-30 januari och 21-23 april

För vilka?

Anställda (olika kategorier), förtroendevalda och ideella medarbetare.

Var?

Vadstena folkhögskola

Hur?

Programmet startar med en introduktionsdag nära dig (datum för dagen meddelas efter anmälningstidens utgång). Därefter träffas vi vid fyra tillfällen under tre dagar vilket innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid.

Programmet är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde medarbetaren/förtroendevalda. Mellan de gemensamma träffarna på folkhögskolan har du uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och du ska ha en referensgrupp på hemmaplan att samverka med under tiden mellan träffarna.

Kostnad

12 500:-/person för boende i enkelrum, plus resa till och från Vadstena folkhögskola samt kurslitteratur.

Avgiften debiteras på två budgetår.

Anmälan och frågor

Minst två deltagare (gärna fler) från din församling/pastorat.

KLICKA HÄR och anmäl dig via SchoolSoft!

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Pedagogik i församlingen

Frågor

Kontakta Helen Kemi, stiftspedagog Linköpings stift

Helen.kemi@svenskakyrkan.se

013-242650, 0730-222650


Samverkan: Linköpings stift, Didaktiskt centrum och Vadstena folkhögskola, Linköpings stifts Bildningscentrum.

Pedagogik är teologi…

”Vi är alla bärare av kyrka i vardagen och världen. Vi behöver rusta oss till att leva i vår kallelse att förverkliga gudsrikesvisionen i våra vardagsliv.” Så skriver biskop Martin Modéus i Herdabrevet till församlingarna i Linköpings stift.

Växa och rusta är ett av Linköpings stifts processområden som ska främja församlingarnas uppdrag i den grundläggande uppgiften.

Förutsättningarna för människor att ta del av den kristna berättelsen, kristen livstolkning och tradition är inte längre självklara. Vi behöver få möjlighet att ”lära oss att simma i dopets vatten och rustas i grundkunskap och avgrundskunskap”, säger ärkebiskop Antje Jacklén.

Vad betyder detta i vårt vardagliga församlingsliv? Ja, det har med pedagogik att göra, och det har också med teologi att göra. Det handlar om att förstå mer av varför vi gör som vi gör så att vi medvetet kan bidra till ett gott lärande. Hur kan dopundervisning, i sin vidaste och djupaste mening, få ”nya dopkläder”. Hur kan vi skapa rum för lärande möten och ge plats för personlig växt?

Hur kan vi dela med varandra, det vi har fått? Didaktiken hjälper oss att ställa frågorna: Vad är det vi ska undervisa om? Varför ska vi undervisa och vilka ska lära? Var och när ska det ske? Hur går det till? Att sätta in pedagogiken i ett större sammanhang och förstå hur den reflekterar teologin i praktiken, i allt vi gör och säger, ger oss en klarare blick för vår gemensamma vision Levande församlingar.

Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit beslut om att utveckla ett gemensamt program för lärande och undervisning, för alla åldrar, med alla stift och församlingar i samverkan. Vi behöver gemensamt möta upp detta viktiga behov där kyrkan har mycket att bidra med. En gemensam angelägenhet att satsa på!