Pedagogik i församlingen

Vi återkommer med nya datum.

Med levande församlingar - lär vi för livet!

Välkommen till "Pedagogik i församlingen", ett församlingsutvecklingsprogram som startade hösten 2010 och som riktar sig till alla med särskilt intresse för att fördjupa sin egen och församlingens förståelse för pedagogikens betydelse: anställda av alla de slag samt förtroendevalda och ideella medarbetare.

Lärande sker överallt

Pedagogik är inte knutet till en viss ålder eller ett särskilt verksamhetsområde. Lärande sker överallt synligt och osynligt i församlingens vardag, tex under körövningen, när kyrkkaffet görs i ordning, i mötet inför dopet, ja vid alla olika mötesplatser.

Pedagogisk plattform

I "Pedagogik i församlingen" lär vi oss att leda lärprocesser. Vi utvecklar våra kunskaper om vad pedagogik kan vara och hur lärande går till. Vi arbetar fram en pedagogisk plattform, till stöd för den grundläggande uppgiften och för handlingsplanerna för lärande och undervisning. Programmet kan fungera som en kontinuerlig processutbildning som flera i församlingen under åren deltar i för att fortlöpande utveckla sina kunskaper i pedagogik och församlingens olika lärande mötesplatser.

Resurs för församlingen

Vi träffas vid fyra tillfällen under tre dagar. Det innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid. "Pedagogik i församlingen" är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde deltagaren. Mellan träffarna på Vadstena folkhögskola ska ni på hemmaplan ha en referensgrupp att samverka med, då ni kommer att ha uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet.

Mål

  • att utveckla kunskap och förståelse för hur lärande går till och hur lärprocesser kan se ut i just er församling.

  • att skapa en gemensam pedagogisk plattform som kopplas till den grundläggande uppgiften och församlingsinstruktionen.

  • att utvecklas som reflekterande praktiker och lära sig leda lärprocesser.

Kurstider 2022/2023

Ej fastslaget

För vilka?

Anställda (olika kategorier), förtroendevalda och ideella medarbetare.

Var?

Vadstena folkhögskola

Hur?

Vi träffas vid fyra tillfällen under tre dagar vilket innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid.

Programmet är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde medarbetaren/förtroendevalda. Mellan de gemensamma träffarna på folkhögskolan har du uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och du ska ha en referensgrupp på hemmaplan att samverka med under tiden mellan träffarna.

Kostnad

12 700 kr/person för boende i enkelrum, plus resa till och från Vadstena folkhögskola samt kurslitteratur.


Avbokningsregler

  • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

  • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

  • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

  • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Anmälan och frågor

Minst två deltagare (gärna fler) från din församling/pastorat.


Frågor

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89


Helen Kemi, stiftspedagog Linköpings stift

Helen.kemi@svenskakyrkan.se

013-24 26 50, 0730-22 26 50


Samverkan: Linköpings stift, Didaktiskt centrum och Vadstena folkhögskola, Linköpings stifts Bildningscentrum.