Pedagogik i församlingenNy kurs startar den 25 januari 2021

Anmälan senast 15 februari 2021

Minst två deltagare (gärna fler) från din församling/pastorat.

Med levande församlingar - lär vi för livet!

Välkommen till "Pedagogik i församlingen", ett församlingsutvecklingsprogram som startade hösten 2010 och som riktar sig till alla med särskilt intresse för att fördjupa sin egen och församlingens förståelse för pedagogikens betydelse: anställda av alla de slag samt förtroendevalda och ideella medarbetare.

Lärande sker överallt

Pedagogik är inte knutet till en viss ålder eller ett särskilt verksamhetsområde. Lärande sker överallt synligt och osynligt i församlingens vardag, tex under körövningen, när kyrkkaffet görs i ordning, i mötet inför dopet, ja vid alla olika mötesplatser.

Pedagogisk plattform

I "Pedagogik i församlingen" lär vi oss att leda lärprocesser. Vi utvecklar våra kunskaper om vad pedagogik kan vara och hur lärande går till. Vi arbetar fram en pedagogisk plattform, till stöd för den grundläggande uppgiften och för handlingsplanerna för lärande och undervisning. Programmet kan fungera som en kontinuerlig processutbildning som flera i församlingen under åren deltar i för att fortlöpande utveckla sina kunskaper i pedagogik och församlingens olika lärande mötesplatser.

Resurs för församlingen

Vi träffas vid fyra tillfällen under tre dagar. Det innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid. "Pedagogik i församlingen" är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde deltagaren. Mellan träffarna på Vadstena folkhögskola ska ni på hemmaplan ha en referensgrupp att samverka med, då ni kommer att ha uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet.

Mål

  • att utveckla kunskap och förståelse för hur lärande går till och hur lärprocesser kan se ut i just er församling.

  • att skapa en gemensam pedagogisk plattform som kopplas till den grundläggande uppgiften och församlingsinstruktionen.

  • att utvecklas som reflekterande praktiker och lära sig leda lärprocesser.

Kurstider 2021

25-27 januari 2021 UTGÅR

23-25 mars Genomförs digitalt eller fysiskt

4-6 maj Genomförs digitalt eller fysiskt

30 augusti - 1 september

12-14 oktober


För vilka?

Anställda (olika kategorier), förtroendevalda och ideella medarbetare.

Var?

Vadstena folkhögskola

Hur?

Vi träffas vid fyra tillfällen under tre dagar vilket innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid.

Programmet är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde medarbetaren/förtroendevalda. Mellan de gemensamma träffarna på folkhögskolan har du uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och du ska ha en referensgrupp på hemmaplan att samverka med under tiden mellan träffarna.

Kostnad

12 700:-/person för boende i enkelrum, plus resa till och från Vadstena folkhögskola samt kurslitteratur.

Anmälan och frågor

Anmälan senast 15 februari 2021

Minst två deltagare (gärna fler) från din församling/pastorat.

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Pedagogik i församlingen

Frågor

Kontakta Helen Kemi, stiftspedagog Linköpings stift

Helen.kemi@svenskakyrkan.se

013-24 26 50, 0730-22 26 50


Samverkan: Linköpings stift, Didaktiskt centrum och Vadstena folkhögskola, Linköpings stifts Bildningscentrum.