Statens syfte med folkbildning


Sveriges folkhögskolor är en del av vad som kallas folkbildningen. Förutom 155 folkhögskolor ingår även en lång rad studieförbund, som genomför studiecirklar och kulturverksamheter.

Fyra syften med pengar till folkbildningen

Folkbildningen får ekonomiska medel från staten – statsbidrag. Statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen är att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Fri och frivillig folkbildning

Folkbildningen och den svenska folkhögskolan kännetecknas av att den är fri och frivillig. Fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Detta innebär i praktiken att staten anger syften för hur stadsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sin verksamhet och kan utforma denna utifrån olika målgrupper. Folkhögskolan är heller inte bunden till centralt bestämda läroplaner.

Deltagarnas erfarenheter i centrum

I folkbildningstanken ingår dessutom att deltagarnas erfarenheter ska ligga till grund för studierna.