GDPR

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

När du är deltagare vid Vadstena folkhögskola behöver vissa personuppgifter om dig registreras i våra administrativa system.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in. En begäran om radering påverkar dock inte lagligheten av behandlingen innan raderingen begärdes.

Uppgifterna om den anhörige du angett kommer att hanteras på samma sätt som ovan.

Ladda ner vår sammanfattning här.

SchoolSoft

Du får denna information med anledning av att dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft. Dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom du är deltagare på Vadstena folkhögskola som använder SchoolSoft för sin administration. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att Vadstena folkhögskola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund för omdöme och behörigheter.

Vadstena folkhögskola har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är Vadstena folkhögskola som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.

Vadstena folkhögskola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa tjänsterna, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras enligt arkivlagen och dokumenthanteringsplanen för Folkhögskolestyrelsen. Uppgifterna kommer att sparas så länge du är elev på Vadstena folkhögskola. Skriftliga intyg som visar att du har gått en utbildning på skolan kommer däremot att, enligt Arkivlagen, sparas i 50 år.

Mottagare av dina personuppgifter

Förutom personal på Vadstena folkhögskola kan dina personuppgifter komma att delas med annan personal inom Folkhögskoleförvaltningen. Dessutom lämnar vi vidare dina uppgifter till följande:

  • Statistiska Centralbyrån (SCB)- statistik på både individnivå och gruppnivå

  • Folkbildningsrådet – statistik kring sökande/kurs,

  • CSN – uppgifter om kursregistreringar, frånvaro och studieresultat.

  • SPSM – då skolan gör en kollektiv ansökan till bidrag för samverkanskurser kan personuppgifter lämnas.

  • Samarbetspartners – om kursen genomförs i samarbete med t.ex. en kommun eller Linköpings stift kan personuppgifter lämnas.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Förutom de personuppgifter du själv har lämnat i SchoolSoft behandlas även dessa kategorier av personuppgifter: folkbokföringsuppgifter, närståendeuppgifter, studiehistorik, studieplanering, allergier/hälsotillstånd, Dessutom kan listor skrivas ut från Schoolsoft som kan användas av pedagoger för att samla in ytterligare information, t.ex. önskemål om att delta vid aktivitet/studieresa med mera.

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som Vadstena folkhögskola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta Vadstena folkhögskolas expedition.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du Vadstena folkhögskolas expedition.

Rätten till begränsning

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, kontakta Vadstena folkhögskolas expedition.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta Vadstena folkhögskolas expedition.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.


Ladda ner vår sammanfattning här.