Kyrkans grundkurs


Kyrkans grundkurs

På Kyrkans grundkurs får du möjlighet att under två terminer leva i bön, studier och vandring. På Vadstena folkhögskola kan du studera en termin på halvfart/distans under två terminer.

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av kristen tro, som vill lära mer och pröva tro och liv i Svenska kyrkan. Det är en orienteringskurs för dig som vill pröva en kallelse som medarbetare i Svenska kyrkan. Kursen vänder sig också till dig som redan är medarbetare i Svenska kyrkan men kanske inte har formell profilutbildning. Vi vill genom denna kurs ge tillfälle för samtal och reflektion kring att vara delaktig i Svenska kyrkan och skapa utrymme för reflektion över den egna tron och det egna livet.

Svenska kyrkan lever i och bidrar med tolkningar av kristen tro i en snart 2000-årig historia. Under din tid på Kyrkans grundkurs får du möjlighet att:

 • Förvärva kunskaper om Svenska kyrkan som trossamfund och organisation
 • Pröva dina tankar om kristen tro
 • Möta andras erfarenheter och reflektioner kring Svenska kyrkan och kristen tro

Tillsammans med Vadstena församling och Pilgrimscentrum delar vi bön, gudstjänstgemenskap och ett andligt liv. Vi möter många människor och detta ger rika tillfällen till personlig reflektion och kanske inspiration att gå vidare. Tro och liv möts hela tiden i en gemenskap mellan människor och mellan Gud och människor, helt enkelt att vara kyrka!

Kursintyg efter genomförda och avslutade studier

Efter genomförda och avslutade studier utfärdas kursintyg. Intyget skickas till den studerande efter terminsslutet. Till grund för utfärdande av kursintyg ligger ett aktivt deltagande och ansvarstagande för det egna och det gemensamma arbetet och lärandet i kursens samtliga moment, samt en närvaro på minst 90 %. Om kursdeltagarens närvaro underskrider 90 % kan kompletteringsarbete göras.

Avgifter och kostnader

Kurslitteratur och material

Litteraturkostnaden beräknas vara ca 2000 kr. Detta kan variera beroende på ev. litteratur som redan finns tillgänglig hos kursdeltagaren.

Frånvaro och uppsägningstid gällande enstaka träff:

Deltagarna skall anmäla planerad frånvaro senast föregående kurstillfälle alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor.

Maximalt avdrag som medges är 70 % av avgiften.

Ekonomi för mat och boende

Du väljer mellan 2 alternativ och kursavgiften betalas terminsvis. Faktura kommer strax efter terminsstart.

1. Internat, för dig som vill bo på skolan under närträffarna

Pris: Enkelrum: 13.965 kr/läsår

Pris: Del i dubbelrum: 10.365 kr/läsår

Priset inkluderar boende, vandrarhem plus, (ingår både handdukar, linne samt slutstädning) lunch, kvällsmat och frukost (ej första dagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe.

Priset inkluderar även en terminsavgift på 300 kr för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring m.m.

Utcheckning kl. 10.00 avresedagen.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.

2. Externat, för dig som inte behöver boende vid närträffarna.

Pris: 3.489 kr/läsår

Priset inkluderar måltider, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt kvällsmat.

Priset inkluderar även en terminsavgift på 300 kr för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring m.m.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.

Studietakt

Distans, halvfart, 2 terminer

När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 9 närträffar. Där emellan studerar du på egen hand och håller kontakten med dina medstuderande och lärare via webben. Räkna med att studierna tar ca 20 timmar/vecka i anspråk.

Vid närträffarna börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursträffar

Distanskurs Jakob, VT 2019

14-16 januari

11-13 februari

11-13 mars

8-10 april

6-8 maj


Kursplan

Kyrkans grundkurs ska ge:

Grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv.

 • Utifrån Svenska Kyrkans grundläggande uppgifter, som finns formulerade i kyrkoordningen (dvs. fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission) ge kännedom om Svenska Kyrkan och utmana till reflektion över den egna uppgiften och till visioner i Svenska Kyrkan.
 • Utifrån kyrkoordningen fundera kring vad en församling är.
 • Lära känna Svenska Kyrkans grunddokument, dvs. Bibeln, psalmboken, handboken, bekännelseskrifterna och trosbekännelserna.
 • Lära känna Svenska Kyrkan genom nedslag i historien, studera händelser och personer som har betydelse för kyrkan idag och få en inblick i kulturen – kommunikation, uttryck och upplevelse.
 • Lära känna Svenska Kyrkans organisation i allmänhet och Linköpings stift i synnerhet.

Tillfälle till trosmässig reflexion, och vara personligt utvecklande för deltagarna. I Vadstena sker detta genom att:

 • Delta i andakter och gudstjänster i hemförsamlingen
 • Delta i Vadstena församlings gudstjänstliv vid närträffarna
 • Be Pilgrimens tidegärd, delta i bibelsamtalen på Pilgrimscentrum
 • Regelbundet mötas på folkhögskolan, dela måltider och gemenskap med varandra och därigenom bredda deltagarnas kunskaper och erfarenheter.
 • Utbyta erfarenheter i tät kommunikation
 • Samtala och reflektera kring svåra frågor. Dokumentera dialogerna och tankeframväxten, och studera den egna kunskapsprocessen.

Kursinnehåll och arbetssätt

På Kyrkans grundkurs vill vi skapa rum för:

 • Växande i Tro, Liv och Lärande
 • Förståelse, Bildning och Utveckling
 • Att vara kyrka
 • Delaktighet i gudstjänstlivet
 • Andlig fördjupning
 • den personliga själavården

I detta ”rum” reflekterar vi tillsammans kring Tro, Liv och Lärande. Reflektion utgår från Kyrkoordningen och från de studerandes erfarenheter av Svenska kyrkan, och rymmer bl.a. frågor om bekännelse och tro, andlig fördjupning, bibelreflektion, diakoni, gudstjänst och bön, kyrkans musik, mission och bistånd, människosyn, religionsdialog och ekumenik, själavård, svenska kyrkans identitet, kallelsebearbetning samt undervisning och bildning.

I reflektionen kring dessa frågor praktiserar vi ett dialogiskt förhållningssätt, vilket innebär att alla möten som sker mellan människor ger möjlighet till fördjupning av den egna och den gemensamma tron och livet. I mötet med varandra (på folkhögskolan, i Vadstena församling, på Pilgrimscentrum, i församlingen ”där hemma” och på nätet) vidgas våra vyer och erfarenhet av oss själva, av Svenska kyrkan och av den kristna tron. Detta förhållningssätt innebär att kursen tar oss alla i anspråk som individer och som bärare av den kristna tron.

Som studerande tillskrivs du ett stort ansvar för det enskilda och det gemensamma studiearbetet under hela kursen. Lärare och studerande samverkar i kursens olika delar och ansvarar tillsammans för att ett klimat skapas och upprätthålls som ger utrymme för delande av erfarenheter, tankar och reflektioner.

På samma sätt som mötet med varandra ger möjlighet till fördjupning, vidgade vyer och erfarenheter, gör mötet med litteraturen det. Kurslitteraturens syfte på kursen är att ge bidrag till en reflektion som gör att vi vågar tänka och utmanas och få lite mera ”kött på benen”.

Själavårdskontakt under din studietid

Under ditt år på Kyrkans grundkurs kommer du att möta, reflektera och ibland brottas med frågor som inte bara handlar om Svenska kyrkan, utan i allra högsta grad kommer att beröra dig och ditt liv, då tron är vårt innersta rum. I dessa möten, reflektioner och brottningar är det viktigt att du inte blir ensam. Därför är det viktigt att du har en själavårdskontakt med en präst eller diakon i Svenska kyrkan. Det är en väsentlig erfarenhet att gå i själavård. Detta skapar också en särskild förståelse för själavården när vi i kursen kommer att samtala kring sådana frågor som berör just detta.

Under året på Kyrkans grundkurs ska du gå i minst tio stycken själavårdssamtal. Kontinuitet är väsentlig då den medför ett lärande och skapar förutsättningar för bearbetning och ev. förändring. Samtalens innehåll är en sak mellan dig och din själavårdare. Själavårdskontakten syftar till uppbyggelse; att du som kursdeltagare ska få tillgång din egen historia och dina egna reflektioner och att få vägledning i din tro.

Pilgrimskurs

Under din studietid på Kyrkans grundkurs kommer du att gå en tre-dagars Pilgrimskurs som arrangeras av Pilgrimscentrum. Temat för kursen är ”Att vara människa på väg – pilgrim – historiskt och idag”. Ur kursinnehållet kan nämnas:

 • Att vara pilgrim förr och nu
 • Pilgrimens motiv och drivkraft
 • Livet som pilgrimsvandring: upptäckter och fortsatta upptäckter
 • Rörelse och stillhet
 • Pilgrimsvägar och mål
 • Biblisk och historisk förankring
 • Medvandring – det diakonala perspektivet
 • Praktiska tips
 • Rytmen: bön och pilgrimsvandring
 • Vandringar

Ansökan och antagningsprocess

Ansökan

Ansökan sker här på Vadstena folkhögskolas hemsida

Antagningsintervju

I kallelsen till intervju väljer den sökande vilken intervjudag den vill komma till.

Så här går intervjun till

Vid intervjun samlas vi i skolans matsal över en kopp kaffe. Vi presenterar oss själva och så presenteras skolan och kursen.

Intervjuerna sker i grupper tillsammans med 3-5 sökande och 1-2 lärare. Anledningen till att vi gör intervjun i grupp är att vi under hela kursen kommer att arbeta dialogiskt och i delande med varandra, och det förhållningssättet finns med redan från starten.

I intervjun samtalar vi bland annat om:

 • Ditt mål och dina motiv med kursen (Vad vill du? Varför vill du det du vill? Varför nu? Hur ser din vardag ut?)
 • Dina erfarenheter av församlingsliv i Svenska kyrkan (Erfarenheten av församlingsliv i Svenska kyrkan är grunden för hela kursen, det är i denna erfarenhet som den egna och den gemensamma reflektionen tar sin utgångspunkt)
 • Dina erfarenheter av olika studie- och skolformer
 • Hur ser du på din egen roll i lärandet och i gruppen
 • Hur du fick kännedom om kursen
 • Övriga frågor och tankar

Räkna med att introduktionen och intervjun tar ca 1,5 timmar i anspråk.

Antagningsbesked och accepterande av erbjuden utbildningsplats

Besked om den sökande har blivit antagen och erbjuden en utbildningsplats vid kyrkans grundkurs eller ej skickas från Vadstena folkhögskola den 9 maj.

De som sökt distanskursen och helfartskursen skall senast 18 maj ha skickat bekräftelse till Vadstena folkhögskola på om den sökande accepterar den erbjudna studieplatsen eller ej. Om bekräftelse saknas detta datum går utbildningsplatsen till en annan sökande.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Maria Brolinson, kursansvarig

Telefon: 0723-51 09 05

maria.brolinson@vadstenafolkhogskola.se

Frågor som berör ekonomi, boende, mat etc. hänvisas till skolans exp. 0143-157 00.