Att leda ideella

Ny kurs startar under hösten 2020

Mer info publiceras under våren 2020


Att leda ideella medarbetare

"Att leda ideella medarbetare" är en processutbildning på distans för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang.

Under fyra kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och bland annat reflektera kring frågor om församlingssyn, yrkesroll och medarbetarskap.

Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Det finns 22 platser på kursen.

Ansökan

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Att leda ideella

När? (med kursstart HT2019)

17-19 september 2019

12-14 november 2019

3-5 februari 2020

24-25 mars 2020

Ansök här!

Vi rekommenderar att deltagande församling sänder flera medarbetare till kursen samtidigt för att det ska bli en så god process som möjligt i församlingen, gärna två och två.


Öppna för delaktighet i den egna församlingen

Under de fyra kurstillfällena får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett professionellt sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om till exempel idealitet, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter som juridiska frågor om ideella medarbetare, rekrytering, utbildning, uppmuntran. Kursen är tänkt att vara en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde medarbetaren. Ansökan görs därför av kyrkoherden, till ansökan bifogas en motivering från både kyrkoherde och den/de som ska gå, till varför man vill sända medarbetare till kursen och varför man vill gå. Mellan kurstillfällen har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet. Därför är en viktig del av kursen att de som går den ges möjlighet att förankra det som tas upp i kursen bland övriga medarbetare i sin hemförsamling. Kursen leder fram till en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella medarbetare, som med fördel kan tas upp för beslut i kyrkorådet. Kursen omfattar elva kursdagar, samt olika uppgifter mellan kurstillfällena, som en hjälp att förankra arbetet i församlingen.

Processutbildningen innehåller följande kursmoment

Eftersom detta är en processutbildning på distans förutsätter vi att man deltar vid alla kurstillfällen. Kyrkoherdarna förväntas delta sista dagen vid första tillfället och första dagen vid sista tillfället.


KURSMOMENT 1.

DET IDEELLA ARBETETS BETYDELSE – FÖR KYRKAN, INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET

Kursmomentet syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla idealitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande. Vi fördjupar oss i hur vår egen tro och vårt engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta moment gör kursdeltagarna en inventering kring församlingens ideella arbete och studerar den egna församlingsinstruktionen i relation till idealitet.


KURSMOMENT 2.

STÖDSTRUKTURER FÖR DELAKTIGHET – MALLAR, JURIDIK OCH SAMSYN SOM FÖRENKLAR

Kursmomentet syftar till att ge verktyg för det praktiska arbetet på hemmaplan. Stödstrukturer innebär bl.a. att skapa en samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosynsfrågor och församlingssyn blir centrala pusselbitar. Vi fördjupar oss i hur ideellas tro och engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta kursmoment får kursdeltagarna reflektera över den egna församlingens uttryckta församlingssyn i relation till idealitet.


KURSMOMENT 3

YRKESROLL OCH MEDARBETARSKAP – ATT VARA MÖJLIGGÖRARE

Kursmomentet syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet i det egna arbetslaget. Vi reflekterar kring hur både anställda och ideella kan vara goda medarbetare som öppnar för delaktighet. Ledarskap i olika former blir en central frågeställning under kursmomentet. Vi fördjupar oss i hur församlingens tro och engagemang kan växa och utvecklas. I samband med detta kursmoment får deltagarna definiera vilka stödstrukturer församlingen behöver för sitt utvecklingsarbete, samt hur ledarskapet ser ut i relation till olika medarbetare.


KURSMOMENT 4

UTVECKLINGSPLANEN – FRÅN NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE

Kursmomentet syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan i relation till det ideella arbetet. Genom delande möjliggörs ett lärande mellan varandra. Vi arbetar även med redskap för den fortsatta processen på hemmaplan. Till detta kursmoment skriver deltagarna färdigt sin församlings utvecklingsplan som bland annat baserar sig på de olika kursmomentens temata.

Frågor att besvara i samband med ansökan

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi att du som kyrkoherde/arbetsledare i församlingen kort formulerar dig kring följande frågor:

  1. Beskriv nuläget och berätta om er vision kring arbetet med idealitet i församlingen.
  2. Vi är nyfikna på varför församlingen vill skicka en medarbetare till kursen och vilken roll/mandat deltagaren har för att arbeta med utvecklingsarbetet kring idealitet i församlingen.
  3. Finns det styrdokument eller inriktningsbeslut kring idealitet i församlingen. Om ja, beskriv kortfattat innehållet i dessa.


För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kursdeltagarna ber vi att du som söker kort formulerar dig kring följande frågor:

  1. Varför vill du gå kursen?
  2. Vad hoppas du kursen ska ge dig i ditt arbete med idealitet i församlingen?

Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Växjö stift och Sensus.

Deltagarna betalar för kost och logi.

Kostnad 12 200 kr för enkelrum och 7 000 kr för den som inte bor. Avgiften debiteras på två budgetår.

Frånvaro och uppsägningstid gällande enstaka träff: Deltagarna skall anmäla planerad frånvaro senast föregående kurstillfälle alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor.

Maximalt avdrag som medges är 70 % av avgiften. info@vadstenafolkhogskola.se.

Kursledning

Karin Nyström, Vadstena folkhögskola

Helen Kemi, Linköpings stift

Lena Åkesson, Sensus studieförbund, Linköping

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Christina Evertsson, Växjö stift

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Karin Nyström, Vadstena folkhögskola

Telefon: 0143-15702, 0709-792857

karin.nystrom@vadstenafolkhogskola.se

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Telefon: 070-635 24 67

janolof.nordstrom@sensus.se