Internatavtal

HYRESAVTAL, INTERNAT VADSTENA FOLKHÖGSKOLA

Ett avtal upprättas i samband med din inflyttning hos oss och innefattar följande:


Gemensamhetsutrymme: Pentry, dagrum, trapphus och tvättstuga.

Internatavatalet inkluderar boende i enkelrum med egen dusch/wc, måltider (frukost, lunch, kaffe 5 dagar/v, kvällsmat 4 dagar/v), olycksfallsförsäkring samt gemensamma arrangemang. Skolan förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i samband med terminsstart.

Rummet hyrs ut för att användas som bostad under fastställd studietid vid skolan. Stannar den studerande kvar under längre lov skall det antecknas på lista i matsalen.

Rummet hyrs ut möblerat. Önskar hyresgästen möblera med egna möbler ansvarar hyresgästen för transport av skolans möbler till anvisad lagringsplats och vid hyrestidens slut för återställande av möblering.

Studerande kan under särskilda omständigheter bli tvungen att byta till ett annat rum enligt hyresvärdens önskemål.

Studerande som avbryter studierna under pågående läsår, eller bryter mot bestämmelserna i avtalet är skyldig att omedelbart flytta från rummet.

Studerande som önskar flytta från internatet utan att sluta skolan, har en månads uppsägningstid. Uppsägningen görs skriftligen vid månadsskifte, till skolans ekonomienhet.

Studerande som av någon anledning inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden mot skolan skall utan dröjsmål komma överens med ekonomichefen om en avbetalningsplan för att reglera den uppkomna skulden. Om den studerande inte tar ansvar för den upprättade avbetalningsplanen avstängs den studerande av från skolan.

Studerande som har en skuld till skolan kan inte få något intyg för studier.

Studerande som önskar flytta från internatet utan att sluta skolan, har en månads uppsägningstid. Uppsägningen görs skriftligen vid månadsskifte, till skolans ekonomienhet.

Hyresgästen:

  1. skall väl vårda rummet, gemensamma utrymmen och inventarierna. Städa enligt anvisningar från internatansvarig.
  2. skall till vaktmästare eller internatansvarig anmäla om rummet eller inventarierna blivit skadade.
  3. skall ersätta skolan för skada som har orsakats av vårdslöshet eller försummelse.
  4. skall återlämna rumstaggen vid flyttningen, sista skoldagen.
  5. skall hålla rummet tillgängligt för inspektion av skolans internatansvarig eller rektor, när de i förväg begärt det.
  6. får inte mottaga besök på rummet på sådant sätt att det blir störande för andra studerande/gäster eller till skada för dem.
  7. får inte låta djur vistas i internat eller i skolans övriga lokaler.
  8. får inte förtära eller förvara alkohol inom skolans lokaler, ej heller annan typ av droger. Rökning är förbjuden inomhus.
  9. skall respektera att tystnad i internatet iakttas mellan 23.00-07.00.